دسته‌ها
مجموعه نوشته ها یادداشت های اجتماعی من یادداشت های من

ریسک شجاعانه یا احمقانه !؟

ریسک کردن منطقی؛ شجاعت و ریسک کردن احساسی، حماقتی بیش نیست! اما تفاوت انسانها در نحوه تشخیص خوب و بد هست که هیچ قضاوت کننده ای بهتر از مرور زمان پیدا نخواهد شد. پس اینطور بوده و خواهد بود: آینده از آن کسانی هست که در گذشته درست فکر کردند.